Definicja i zastosowanie

Obsługa pił spalinowych wymaga od osób pracujących w zawodzie pilarza – drwala posiadania odpowiednich kwalifikacji. Powyższe wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej. Praca piłą spalinową wymaga w szczególności prawidłowego przygotowania stanowiska pracy oraz zastosowania odpowiednich technik obalania drzew. Piły z napędem spalinowym do ścinki drzew to urządzenia, które są podstawowym narzędziem ręcznym drwala i innych użytkowników, którzy zajmują się ścinką drzew. Zastosowanie znalazły między innymi w: leśnictwie, energetyce, przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych, budownictwie ogólnym i drogowym, sadownictwie oraz zieleni miejskiej.

Uprawnienia i szkolenia przygotowujące

Aby pracować daną maszyną, konieczne jest posiadanie UPRAWNIEŃ PAŃSTWOWYCH (odpowiedni wpis w KSIĄŻCE OPERATORA MASZYN), zgodnych z charakteryzującym ją parametrem, określonym w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR). Aby uzyskać UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE, należy ukończyć odpowiednie szkolenie przygotowujące oraz otrzymać pozytywną ocenę na Egzaminie Państwowym.

UPRAWNIENIA SZKOLENIA
parametr - ilość godzin główne wymagania
klasa III – wszystkie typy 44 1 mc stażu lub dodatkowe zajęcia praktyczne
stanowiskowe badania lekarskie - oryginał